Internet Service Provider

You are here > Web Conference and eLearning Solution

Web Conference and eLearning Solution

ระบบประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( Web Conference)

  •  การประชุมรูปแบบใหม่ที่มาพร้อม ภาพวีดีโอ เสียง และไฟล์เอกสาร ของผู้ร่วมประชุม ตอบสนองทุกความต้องการเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต ก็สามารถประชุมได้จากทั่วโลก ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ PC Laptop และ Mobile Device
  • รองรับผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุด 100 คน
  •  ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาในการเดินทาง เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินธุรกิจ
  •  นำมาประยุกต์ใช้สำหรับการอบรม (Online Training) หรือการเรียนการสอนทางไกล (e-Learning)
  • รองรับการให้บริการแบบเช่าใช้รายเดือนด้วยเทคโนโลยี Cloud Computing หรือติดตั้งระบบในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
  •  ผู้สนใจสามารถขอ Trial Account ทาง email: corporate@anet.net.th เพื่อทดลองใช้งาน พร้อมให้คำปรึกษาการใช้งาน ฟรี 7 วัน

Vcube Benefit