Internet Service Provider

คุณอยู่ที่ > Call Center and IP Telephony

Call Center and IP Telephony

ระบบ Call & Contact Center และ IP Telephony

Call Center ไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าเท่านั้น ปัจจุบัน Call Center ในองค์กรต่างๆ ยกระดับเป็น Contact Center โดยการนำเอาเครื่องมือและความสามารถทางด้าน IT และ Technology เข้ามายกระดับการให้บริการ เช่น Customer Database, Knowledge Base อีกทั้งการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันยังครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร ตอบโจทน์ Lift Style ของคนรุ่นใหม่ โดยระบบ Contact Center ในปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อกับ Social Media เช่น Facebook, Twitter หรือ Web ฺBoard ในการเข้าถึง ให้คำปรึกษาและตอบคำถามให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจให้กับองค์กร

  • ANET เป็น Partner กับ Aspect เจ้าของผลิตภัณฑ์ Software Based Contact Center ระดับโลก
  • บริการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา ระบบ Call & Contact Center ทั้งแบบ Hardware และ Software Based
  • พัฒนาให้ทำงานร่วมกับระบบ CTI, Social Media และ CRM
  • บริการออกแบบและติดตั้งระบบตู้สาขา PBX/ IP-PBX
  • บริการให้คำปรึกษา ออกแบบและติดตั้งระบบ Fax over IP (FoIP)
  • บริการออกแบบและติดตั้งระบบ VoIP ในองค์กร

 

1a03a2e239                     switchvox-ip-pbx-collage       FoIP