Internet Service Provider

คุณอยู่ที่ > Infrastructure and Networking Solution

Infrastructure and Networking Solution

ANET Solution: Infrastructure and Networking Solution

ANET เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ Data Center มามากกว่า 20 ปี เรามั่นใจว่าเรารู้ถึงทุกความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะ IT ขององค์กร ในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลภายใน และไม่ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลากรภายในองค์กร

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร

  • ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรแบบ Total Solution ด้วยอุปกรณ์เครือข่ายที่มีความปลอดภัยและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก
  • ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายภายในองค์กร ให้เหมาะสมต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพ
  • ติดตั้งอุปกรณ์เก็บ Log ตาม พรบ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ Network Monitoring
  • ออกแบบและพัฒนาศูนย์ข้อมูล Data Center หรือศุนย์ข้อมูลสำรอง (DR Site) ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์จาก Data Center ระดับ ISP
  • ออกแบบและพัฒนา Private Cloud สำหรับองค์กร และ Migrate ฐานข้อมูล
  • ออกแบบและพัฒนาระบบ Hyper-Converged Infrastructure สำหรับ Data Center
  • บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางด้านระบบเครือข่าย
  • 24 x 7 Call Center Support

 

ibm_416x416                  hp_logo                 Dell_Logo.svg                Cisco

watchguard_logo   ruckus-small  Nutanix    Arista

 

VMware