Internet Service Provider

You are here > Domain Name Registration

Domain Name Registration

  • รับจดทะเบียน Domain Name คือชื่อเว็บไซต์ที่ท่านสามารถเป็นเจ้าของ และต้องไม่ซ้ำกับคนอื่น ซึ่งเอเน็ตมีบริการรับจดทะเบียนโดเมนเนม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า