Internet Service Provider

You are here > รู้จักกับ Firewall

รู้จักกับ Firewall

security-2168233_640

Firewall คือ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ในระบบเครือข่ายที่เป็นอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจะอนุญาต หรือปฏิเสธการเข้าถึงเครือข่ายของการรับส่งข้อมูลระหว่างกันที่ไม่น่าไว้วางใจ และโซนที่เชื่อถือได้ (เช่น เครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายองค์กร) ทำหน้าที่เป็นจุดกำหนดเขต หรือมีหน้าที่คล้าย ๆ กับ ตำรวจจราจรในเครือข่าย เนื่องจากการสื่อสารทั้งหมดจะต้องไหลผ่าน และจะต้องได้รับการอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าถึง โดยจะบังคับใช้การควบคุมการเข้าถึงผ่านรูปแบบการควบคุมเชิงบวก ซึ่งก็ได้ระบุว่า เฉพาะการเข้าชมที่กำหนดไว้ในนโยบายความปลอดภัยเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตบนเครือข่าย ส่วนการเข้าชมอื่น ๆ ทั้งหมดถูกปฏิเสธ (เรียกว่า ‘default deny’) อย่างไรก็ตามหากเกิดความผิดพลาด อาจส่งผลให้ไฟวอลล์มีช่องโหว่ การเกิดช่องโหว่นี้จึงนำไปสู่การโจรกรรมข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ได้

แต่การเติบโตของอินเทอร์เน็ต และการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ก็ทำให้การกรองแบบนี้ไม่สามารถป้องกันการเข้าชมที่เป็นอันตรายได้อีกต่อไป เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการรับ-ส่งข้อมูลเครือข่ายมีอยู่ในส่วนหัวของแพคเกจเท่านั้น ซึ่งในอนาคตก้ต้องมีการพัฒนากันต่อไป