Logo-anet-corporate_internet-อินเทอร์เน็ต
 
 หน้าแรก > นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอเน็ต จำกัด
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัท เอเน็ต จำกัด เป็นผู้นำในการให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) โดยได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เอเน็ตมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมายาวนาน พร้อมให้บริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ สำหรับลูกค้ารายองค์กรทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“บริการ”) โดยในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทอาจมีความจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน”)

 

 

ดาวน์โหลด
 
Privacy Policy Updated: (31 พ.ค. 2565)   ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล Updated: (31 พ.ค. 2565)   ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม Updated: (31 พ.ค. 2565)   ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มร้องเรียนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Updated: (31 พ.ค. 2565)   ดาวน์โหลด
CONTACT US
Phone Anet Internet  Tel : 02-861-0700
 
Email Anet Internet  E-mail : Info@anet.net.th
 
 
 
Anet Internet Logo

23 Charoen Nakorn 14, Charoen Nakorn Rd., Klongtonsai, Klongsan Bangkok 10600

Copyright © 2022 Advanced Research Group Co., Ltd All Right reserved. Privacy Notice  Cookies Policy  Privacy Policy